Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Khai báo lương

mitapro-2015-075

Khai báo lương phần mềm MIta pro 2015

Khai báo lương:

1. Lương cơ bản (khai báo lương cho nhân viên): từ giao diện trên phần mềm -> menu Nhân viên
-> khai báo lương -> lương cơ bản.

mitapro-2015-132mitapro-2015-134

Chọn bộ phận có nhân viên cần khai báo lương -> chọn nhân viên -> nhập lương cơ bản (lương này là để tính tiền bảo hiểm, nếu tiền bảo hiểm tính theo tiền lương hợp đồng thì nhập lương cơ bản bằng lương hợp đồng). -> nhập lương hợp đồng -> nếu lương được tính theo lương hợp đồng thì check vào lương hợp đồng, ngược lại tính theo sản lượng thì check vào sản lượng.

2. Phụ cấp:

+ Thêm mới: nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin phụ cấp -> check vào sử dụng -> nhấn nút lưu.
+ Chọn phụ cấp cần chỉnh sửa -> chỉnh sửa lại thông tin phụ cấp -> nhấn nút lưu.
+ Xóa phụ cấp: chọn phụ cấp cần xóa -> nhấn nút xóa.

3. Phụ cấp – tạm ứng lương cho nhân viên (cho phép thêm phụ cấp, tạm ứng lương, .. cho nhân viên):
Thao tác: từ giao diện của phần mềm -> chọn menu Nhân Viên -> khai báo lương -> phụ cấp – tạm ứng lương cho nhân viên.

mitapro-2015-136

Phụ cấp :
+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> chọn phụ cấp nhập số tiền -> nhấn nút Thêm.
+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa phụ cấp -> chọn phụ cấp -> Xóa.
+ Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa phụ cấp -> xóa tất cả (xóa hết tất cả phụ cấp của nhân viên đó).

mitapro-2015-138

Tạm ứng lương :
+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> nhập số tiền -> nhập lý do -> nhấn nút Thêm.
+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa tạm ứng lương -> chọn tạm ứng -> Xóa.
+ Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa tạm ứng lương -> xóa tất cả (xóa hết tất cả tạm ứng lương của nhân viên đó).

mitapro-2015-140

Vi phạm :
+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> nhập vi phạm-> nhập số tiền -> nhấn nút Thêm.
+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa vi phạm -> chọn vi phạm -> Xóa.
+ Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa vi phạm -> xóa tất cả (xóa hết tất cả vi phạm của nhân viên đó).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *